Novaj Község Önkormányzata pályázatot hirdet

Novaj Község Önkormányzata

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Novaji Napközi Otthonos Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 5 évig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3327 Novaj, Mátyás út 1 .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önkormányzati fenntartású költségvetési szerv vezetése, szakszerű, törvényes és takarékos működtetése, a közalkalmazottak irányítása, ellenőrzése, munkáltatói jogok gyakorlása, kapcsolattartás az óvodai szülői szervezettel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Óvodapedagógus,
  • Óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A pályázó részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajza; az intézmény vezetésére vonatkozó program; iskolai végzettséget, képesítést igazoló okmányok, okiratok hiteles másolata; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Novaj Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3327 Novaj, Rákóczi utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1166-1/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.
  • Személyesen: Dr. Darvainé Dr. Kádár Katalin, Heves megye, 3327 Novaj, Rákóczi utca 3.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálása a véleményezési határidő lejárta utáni első Képviselő – testületi ülésen történik. Nem minden pályázó személyes meghallgatására kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Novaj Község Honlapja – 2016. október 7.
  • Oktatási Közlöny – 2016. október 14.
Ez az oldal cookie-k használatával gondoskodik a személyre szabott, teljes körű élményről! Értem Részletek